Меню
Количка

Условия на играта

Период на провеждане:
Настоящата игра се провежда за периода 29.03 – 24.04.2016г., като в 23:00 часа на 24.04.2016г. ще бъде преустановено приемането на номинации.
На 25.04.2016г. в ефира на радио "Фреш" ще бъде обявен победителя в играта  - новия посланик на Samsonite България за 2016г.

Награди:
По време на провеждане на играта ще бъдат изтеглени 4 седмични награди – ранички Samsonite, които на лотариен принцип ще може да спечели участник, направил номинация за играта на адрес www.samsonitebg.com, както и задължително попълнил всички реквизити: Име, телефон, мейл, снимка/видео на номинирания, кратък текст обосновка за своята номинация. Седмичните награди ще бъдат обявени на сайта на www.samsonitebg.com и в ефира на Радио Fresh!, съответно на: 31.03, 07.04, 14.04, 21.04.
Победителят за Посланик на Samsonite ще бъде избрана от жури от А.Т.Г. Лайфстайл ООД, представител на марката за България и същия ще бъде обявен в ефир Радио Fresh! на 25.04.2016г. Наградата за победителя е комплект от два куфара Samsonite. Наградата се определя от А.Т.Г. Лайфстайл ООД и не може да бъде обект на избор от участниците.

Условия за номинации:
Номинираните лица трябва да бъдат запознати и да са дали съгласието си за участие в играта. Номиниращите лица следва да са попълнили всички реквизити, за да бъде номинацията им валидна, а именно: Име, телефон, мейл, снимка/видео на номинирания, кратък текст обосновка за своята номинация.

Общи условия:
В настоящата игра можете да участвате с не повече от една регистрация за целия и период.

Всеки участник се съгласява да посочи своите имена, телефонен номер за връзка и имейл. Регистрации, неотговарящи на тези критерии, се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите.

Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер, който служи като идентификация за конкретен участник. Второ име, регистрирано със същия номер, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия.

В игри, свързани със законови възрастови ограничения, не се допускат за участие лица, ненавършили определената възраст. Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в разпределението на наградите. Наградите се пазят за срок от 30 дни от датата на изтеглянето им. След този период печелившите губят правото си да ги получат.

Наградите за участниците извън София се изпращат в рамките на 15 работни дни от датата на изтеглянето им.

Във всяка от игрите на А.Т.Г. Лайфстайл ООД един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в една и съща игра, губи правото да получи втората награда. В една игра участникът може да получи две награди, само ако в играта се разиграва и голяма награда.

В никоя от игрите не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност.

Имената на наградените се съобщават в ефир на Радио Fresh! и се изписват на www.samsonitebg.com. А.Т.Г. Лайфстайл ООД си запазва правото да допълва и/или променя официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на www.samsonitebg.com.

В промоциите и игрите на Радио Fresh! нямат право да участват служителите на ПЛЕВЕН ПЛЮС EАД, РАДИО ФМ-ПЛЮС ЕАД, ИНФОПРЕС И КО ЕООД, както и членовете на техните семейства. Екипът на А.Т.Г. Лайфстайл ООД не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение и не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в промоциите и игрите.

Организаторът на промоцията и игрите поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с промоцията и/или играта. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни и образът му могат да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. До 90 календарни дни след приключване на промоцията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

А.Т.Г. Лайфстайл ООД има неотменимо право да прекрати промоцията и/или играта по всяко време, обявявайки това на сайта на www.samsonitebg.com , в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

Всеки потенциален спор между организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й. Участниците в Промоцията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с промоцията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.